เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. โดยกลุ่มงานอายุรเวชกรรม กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว และกลุ่มงานทันตกรรม ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคม บริการตรวจคัดกรองสุขภาพให้แก่กำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยในพื้นที่ กองเรือยุทธการ ในชื่อ คุณภาพและวิถีที่ยั่งยืนแด่ผู้เสียสละ หรือ Sustainable Quality Way of Life for the Giver: SQG ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในโครงการ The Ten ณ สโมสรสัญญาบัตร กร. โดยมี พล.ร.ต.ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย