วันที่ 19 ธันวาคม 2566 
พล.ร.ต.ดนัย  ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และ น.อ.สมพร ระวิงทอง รองผู้อำนวยการรพ.ฯ (ฝ่ายสนับสนุน) ให้การต้อนรับอาจารย์รณภูมิ เพชรรัตน์ ผู้แทน ผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 กองวิศวกรรมการแพทย์ และคุณบุญเตือน พูนศิริ ที่ปรึกษาโรงพยาบาลระยอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระยอง เข้าศึกษาดูงานกลุ่มงานสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ซึ่งเป็นโรงพยาบาลต้นแบบและได้รับรางวัลพัฒนาดีเด่นศูนย์เครื่องมือแพทย์  เป็นการยกระดับโรงพยาบาลภาครัฐ ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  ให้ได้รับบริการที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ณ กลุ่มงานสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.ฯ