กล่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 
รับสมัครสูตินรีแพทย์ จำนวน 3 อัตรา
1 คุณสมบัติ
   1.1 แพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชกรรม และ/หรืออนุสาขาอื่น
    1.2 คาดว่าจะได้รับวุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภายในปี 2567
    1.3 มีใบประกอบโรคศิลปและเป็นสมาชิกของแพทย์สภาแห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการรับสมัคร >> สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ, สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ, สำเนาวุฒิการศึกษา  1 ฉบับและรูปถ่าย 1 นิ้ว  1 รูป
3. สวัสดิการ
   3.1   อัตราค่าตอบแทนรวม 60,000++ บาท/เดือน
   3.2   การปฏิบัติงานขึ้นเวรเฉลี่ย 6 – 7 เวร /เดือน
   3.3   จำนวนเคสที่หลากหลายในการดูแล
   3.4   มีโอกาสได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหารเรือ
   3.5   มีโอกาสได้ศึกษาหลักสูตรต่อยอดเฉพาะทาง
   3.6  โรงพยาบาลอยู่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา
   3.7  การเดินทางสะดวกอยู่ใกล้กรุงเทพฯ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)
   3.8   มีที่พักอาศัยภายในโรงพยาบาล
4. ติดต่อสอบถาม>>โทร 038-245735-65  ต่อธุรการสูตินรีเวชกรรม 
    69463, 69464 หรือ Inbox : สูตินรีเวชกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้า
    สิริกิติ์ พร.