" Check แล้ว นัด "
ช่องทางใหม่ในการเข้ารักษาทางทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทร.ที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีแล้ว
เพียงเพิ่ม LINE OA SRK DENTเป็นเพื่อน แล้วเลือกงานและวันที่ต้องการนัดได้เลย !