สำนักงานวิจัยและจัดการความรู้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือ จัดโครงการ “Getting started to research” ในวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  โดยมี พลเรือตรีดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มีแนวทางที่เหมาะสมในการทำงานวิจัย วิเคราะห์รูปแบบ เขียนสถิติขั้นพื้นฐานระเบียบวิธีการวิจัย การออกแบบการวิจัย และเครื่องมือต่างๆในการทำวิจัย เพื่อตอบสนอง Hospital Goals ด้าน : Academic hospital รพ.ฯ โดยมีแพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ และผู้สนใจทั้งภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 150 คน