สำนักงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้บริหาร HR SRK – 101 เรื่อง “How to get new Smart HR C-Level” โดยมี พลเรือตรีดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการบรรยาย ร่วมด้วย นาวาเอกกำพล ศรีโพธิ์ทอง หัวหน้าสำนักงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยจัดอบรมเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 21พฤศจิกายน 2566 และรุ่นที่ 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น. ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงโรงพยาบาล โดยเฉพาะสมรรถนะในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยให้สามารถนำการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 120 คน