วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 พล.ร.ต.

ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  น.อ.สราวุฒิ พลเสน หน.กลุ่มงานอายุรเวชกรรม  ผช.ผอ.รพ. และคณะ 
ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมทุกวงจรแก่กลุ่มพนักงานของบริษัท เอส ซี จี เคมิคอล จำกัด(มหาชน)  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานและผู้บริหาร ถึงการให้บริการและความเชี่ยวชาญของบุคลากรรวมทั้งอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย  ประกอบด้วย
1. การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echo Cardiogram)
2.การตรวจสมรรถภาพหัวใจ EST(Exercise Stress Test)ประเมินความแข็งแรงของหัวใจและร่างกายขณะออกกำลังกาย
3.ตรวจปัสสาวะประเมินการทำงานของไตเบื้องต้น 
รพ.มีความมุ่งหวังของการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพ และขีดสมรรถนะในการให้บริการ ของรพ. ให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักในเรื่องการรักษาที่ได้มาตรฐาน การบริการที่เป็นเลิศ ณ Administration Building site 7, SCG  chemical อ.มาบตาพุด จว. ระยอง