วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.นำโดย น.อ.หญิง นงลักษณ์ ชีพเป็นสุข หน.กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม พร้อมคณะ ดำเนินโครงการ “คัดกรองมะเร็งปากมดลูก รู้เร็ว รักษาได้ “เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา โดยให้บริการ แก่สตรีในชุมชนเทศบาลเขตรอุดมศักดิ์ ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 100 คน ณ เทศบาลเขตรอุดมศักดิ์ โดยมี น.อ.หญิง อรัญญา เชยดี รองผู้อำนวยการ รพ.ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วย นานไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลเขตรอุดมศักดิ์ ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโครงการ