ประกาศ
ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เป็นโรงพยาบาลสำหรับตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจำการ นั้น
ผู้มีความประสงค์จะเข้ารับบริการดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้
โรงพยาบาลจะให้บริการดังกล่าว
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
โดยจะต้องทำการลงทะเบียนนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น**
การออกเอกสารสำคัญ เฉพาะการปลดบุคคลประเภท 4
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์เฉพาะโรคที่กฎกระทรวงกำหนด
ยกเว้นโรคทางจิตเวช มะเร็ง(โรคหลอดเลือดที่ผิดปกติอย่างรุนแรง)
กรุณาเตรียมเอกสารสำคัญให้ครบถ้วน ดังนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
2.ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
3.เอกสาร สด.9 (ฉบับจริง)
4. เอกสาร สด.35 (ฉบับจริง)
5.เอกสาร สด.43 (กรณีเคยผ่อนผัน)
6. เอกสารหลักฐานทางการแพทย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่**
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ รพ.ฯ หมายเลขโทรศัพท์ 038-933971
หรือทาง Inbox Facebook : รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.