โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เชิญข้าราชการกองทัพเรือจองคิวตรวจสุขภาพ
ผ่านระบบ Online ผ่าน App. SrkThouch
ตั้งแต่ 6 พ.ย.66 ถึง 31 ม.ค.67

ขั้นตอนการรับบริการ
1.ลงทะเบียนผ่านระบบ Online
2.ตรวจสอบสิทธิ์ ออกสิทธิที่แผนกศูนย์สิทธิ
3.อายุมากกว่า 35 ปี งดน้ำและอาหาร 6 - 8 ชม.ก่อนตรวจ 
4.รับบัตรคิวที่แผนกสุขภาพ ตั้งแต่ 06.30 น.