คุณ อุทัย หนองใหญ่ และ ครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และ อาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.ฯ จำนวน 400 ชุด โดยมี พลเรือตรี ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงอาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566