วันที่ 24 ตุลาคม 2566
พล.ร.ต.ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2565 และปฐมนิเทศแพทย์ฝึกหัดรุ่นใหม่ ประจำปี 2566 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน แพทย์ที่ปรึกษา และแพทย์ฝึกหัด เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม 20 ปี อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
ในการนี้ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้มอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแก่แพทย์ฝึกหัด ปี 2565 จำนวน 15 คน และมอบรางวัลแพทย์ฝึกหัดปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 3 รางวัล 
ดีเด่นอันดับ 1 นายธรรม์บดี  วิเศษประสิทธิ์
ดีเด่นอันดับ 2  นางสาวดวงพร  ฤทธิเดช
ดีเด่นอันดับ 3 นางสาวภัณฑิรา  เค้าอุทัย