วันที่ 19 ตุลาคม 2566
พล.ร.ต.ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีอาเศียรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และวางพวงมาลัยถวายราชสักการะ ณ พระราชานุสาวรีย์ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านต่อวิชาชีพการพยาบาล และทันตสาธารณสุขของไทย พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตร ด้านคุณธรรม จริยธรรม “คนดีศรีดอกปีบ” รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ให้แก่พยาบาลและเจ้าหน้าที่ช่วยการพยาบาล ผู้มีคุณงามความดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น มีคุณธรรมและจริยธรรม 

ในวันนี้ ฝ่ายการพยาบาล รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้จัดบอร์ดนิทรรศการ“นวัตกรรม Best Practice ทางการพยาบาล 2566”  และกิจกรรมเสวนา "การเตรียมความพร้อมผู้สูงวัย กับสุขอนามัยในช่องปาก" วิทยากรโดย ร.อ.วจน กีฬา ทันตแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และ คุณแม่จิราภรณ์ เรืองรักเรียน บุคคลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยมีบุคลากร รพ.ฯ ผู้รับบริการ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว