ห้องตรวจโรค หู คอ จมูก รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ

คุณสมบัติ
-สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
-มีใบประกอบวิชาชีพ
-มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพ
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ค่าตอบแทน/สวัสดิการ
 -เงินเดือนเริ่มต้นที่ 19,000 บาท+++และมีเงินสวัสดิการ+ค่าตอบแทนนอกเวลาต่างๆ
 - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ ปกส.
หลักฐานการรับสมัคร
-รปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
-สำเนาใบประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ
-สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
สนใจสมัครได้ที่ กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
โทร 038-245735 ต่อ 69341/69345 ในวันและเวลาราชการ