ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี
เรื่อง การรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
 
1. รับแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง  
2. คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
  2.1 เป็นนักศึกษาแพทย์ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ทั้งเพศชาย  และ หญิง
  2.2 สัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร
  2.3 ผ่านการสอบจากศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) ของแพทยสภา ขั้นตอนที่ 1 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (basic medical sciences) และขั้นตอนที่ 2 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (clinical sciences)
  2.4 นักศึกษาแพทย์ที่จบจากสถาบันของรัฐบาล ต้องไม่มีพันธะผูกพันกับกระทรวงสาธารณสุข
  2.5 ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย ทั้งเรื่องส่วนตัว การศึกษา การปฏิบัติงาน และ ศีลธรรม 
  2.6 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ 
  2.7 ไม่มีประวัติหรืออยู่ในระหว่างการดำเนินคดีทางอาญา   
  2.8 มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
  2.9 กรณีเป็นแพทย์จบจากต่างประเทศ จะต้องผ่านการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดเรียบร้อยแล้ว

3. หลักฐานการสมัคร (ส่งหลักฐาน E-mail : Meo_srk@yahoo.com )
  3.1 ใบสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย (Scan QR Code) 


  3.2 รูปถ่ายสีหรือขาวดำ เห็นใบหน้าตรงชัดเจน ไม่สวมแว่น ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  3.3 สำเนาใบรับรองการศึกษา (Transcript )  ปี 1 -5 หรือ ล่าสุด
  3.4 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  3.5 สำเนาทะเบียนบ้าน ตนเอง, บิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ
  3.6 หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 จากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน จำนวน  1 ฉบับ
  3.7 ผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) ของแพทยสภา ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2
  3.8 แพทย์ชายเพิ่มหลักฐานการขึ้นทะเบียนทหาร เช่น แบบ สด.8, สด.43
**หมายเหตุ   นำเอกสารตัวจริง ข้อ 3.3 – 3.8 มาในวันสอบสัมภาษณ์ 

4.ค่าดำเนินการคัดเลือกที่ต้องชำระในวันสอบสัมภาษณ์ 
  ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการในการตรวจสุขภาพ แบบทดสอบสุขภาพจิต    

การดำเนินงาน การสมัครสรรหาและคัดเลือกแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ร.พ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.    
วันที่ 1 ธ.ค.63 – 31 ธ.ค.63    รับสมัคร แพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง  ใบสมัคร (Scan QR Code)  
 วันพฤหัสบดีที่ 7 ม.ค.64                     การสอบสัมภาษณ์
 วันพฤหัสบดีที่ 14 ม.ค.64    ประกาศผล แจ้งผลการคัดเลือก ทาง Email (ผลสอบ OSCE ผ่าน ถือเป็น Final)

ติดต่อสอบถาม : สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 
         น.อ.หญิง นันทิรา ธีรเนตร , คุณศันษนีย์  มีไม่จน   โทร  038 245700 ต่อ 69827,60944  (ในเวลาราชการ)