20 กันยายน วันลมพิษโลก (World Urticaria Day 2023)

วันที่ 20 กันยายน 2566 
น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานวันลมพิษโลก (World Urticaria Day 2023) โดยมี บุคลากร รพ.ฯ ผู้มารับบริการและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโถงด้านหน้าประชาสัมพันธ์ อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 

กิจกรรมวันลมพิษโลก (World Urticaria Day 2023) จัดโดยแผนกโรคผิวหนัง กลุ่มงานอายุรเวชกรรมฯ วิทยากรโดย น.ท.ปุณยวีร์ อ่องศรี อายุรแพทย์ตจวิทยา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ การเล่นเกมส์ ตอบคำถามชิงรางวัล Gift set Skin care เพื่อให้ผู้มาร่วมงานมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคลมพิษ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคลมพิษทั่วไป รู้จักการดูแลรักษาเบื้องต้น เพื่อลดความรุนแรงและไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา