วันที่ 12 กันยายน 2566
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มอบหมายให้ น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการ World Safety Day 2023 : SRK Hospital For patient &  Personnel Safety พร้อมมอบรางวัลให้หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกผลงาน Innovation and Quality Improvement For Safety และหน่วยงานที่มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงใน รพ.ฯ ดีเด่น โดยมีบุคลากร รพ.ฯ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 

โครงการ World Safety Day 2023 : SRK Hospital For patient &  Personnel Safety เป็นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยที่มีประสิทธิผลและประสานสอดคล้องกัน เพื่อจัดการความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย ผู้รับผลงาน บุคลากร และผู้มาเยือน มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ