โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้เข้าร่วมโครงการลดระยะเวลารอคอยการผ่าตัดหลอดเลือด (Vascular access) สำหรับฟอกไต ในเขตสุขภาพที่ 6โดยนาวาโทเลิศเชาว์ อ่ำใหญ่ ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก และทีมผ่าตัดของรพ.ฯ มาร่วมโครงการดังกล่าวฯ และได้ทำการผ่าตัดเส้นฟอกไต ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย จากจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว เลือกการบำบัดทดแทนไต ด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) จำนวน 56 ราย 

โดยเป็นความร่วมมือของ สปสช. เขต 6 ระยอง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ศัลยแพทย์หลอดเลือดและทีมเขตสุขภาพที่ 6 มาจากโรงพยาบาลชลบุรี, โรงพยาบาลพุทธโสธร, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา, โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ประธาน Service plan สาขาไต เขตสุขภาพที่ 6 (One day surgery) และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

จัดเมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  จังหวัดปราจีนบุรี