วันที่ 29 สิงหาคม 2566
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “TQA Criteria” เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) วิทยากรโดย อาจารย์สุรเชษฎ์ พลวณิช วิทยากรที่ปรึกษาและวิทยากรประจำหลักสูตร TQA Criteria Overview สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร และบุคลากร รพ.ฯ กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมอบรมฯ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “TQA Criteria” เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) เป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายความเป็นเลิศและมีความพร้อมด้านการแข่งขัน โดยการนำกรอบแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา บริหาร จัดการองค์กรควบคู่กับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อทำให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)