วันที่ 28 สิงหาคม 2566
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ : Keep Moving Forward” เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กรให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหาร และ บุคลากร รพ.ฯ กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมสัมมนาฯ ณ โรงแรมสิรินพลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง