วันที่ 23 สิงหาคม 2566
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์ ประธานราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย และคณะ เนื่องในโอกาสราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย เยี่ยมพบปะสมาชิกฯ ส่วนภูมิภาค เพื่อกระชับสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและราชวิทยาลัยฯ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์, กลุ่มงานการพยาบาลศัลยกรรม และ กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด รพ.ฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.