วันที่ 16 สิงหาคม 2566
พล.ร.ต.กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการจัดการความขัดแย้งและความเสี่ยงในระบบสาธารณสุข วิทยากรโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรมรักสคูล และคณะอาจารย์ฯ จากศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี แพทย์ พยาบาล เภสัชกร สหสาขาวิชาชีพ บุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.ฯ และ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เข้าร่วมอบรมฯ ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.