วันที่ 21 กรกฎาคม 2566
พล.ร.ต.กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ, ผู้บริหาร รพ.ฯ และบุคลากรโรงพยาบาล ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ที่ปรึกษาทางการแพทย์และทางการพยาบาล สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม ในโอกาสเข้าเยี่ยมประเมินหน่วยบริการโครงการสถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2566 ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

โครงการสถานพยาบาลในดวงใจ เป็นโครงการเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่องและสัมฤทธิ์ผลเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ประกันตน ปัจจุบัน รพ.ฯ ได้มอบสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับผู้ประกันตนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ดังนี้
1. รักษาโรคร้ายแรงฉุกเฉินและโรคทั่วไป
2. ทีมแพทย์สหสาขาเฉพาะทางร่วมดูแล
3. มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย
4. ฟรี ห้องพักเดี่ยวปรับอากาศ
5. ตรวจสุขภาพประจำปีตามสิทธิ์โดยไม่ต้องสำรองจ่าย