ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 

กำหนดการสอบ วันสอบรายยาว (Long Case) : สอบภายในวันที่ 7-18 สิงหาคม 2566
โดย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาฯ จะแจ้งกำหนดการสอบให้ทราบก่อนวันสอบ ทั้งนี้หากกำหนดและแจ้งวันสอบแล้ว
ผู้เข้าสอบต้องมาตามวันและเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์เข้าสอบ และไม่อนุญาตให้สอบแก้ตัว
และไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายยาว (Long Case) จำนวน 15 คน