วันที่ 18 กรกฎาคม 2566
น.อ.สรรชัย เลิศวีระศิริกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ปวีณา  มีประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแพทย์ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ รุ่นที่ 12 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาส เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับอุบัติภัยสารเคมีและการเตรียมความพร้อม การจัดทำแผนรับอุบัติภัยทางสารเคมี และ โรคจากความกดอากาศและการบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.