วันที่ 12 กรกฎาคม 2566
พล.ร.ต.กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ  พล.ร.ต.วศิน สระศรีดา หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครข้าราชการ ชุมชนกองเรือยุทธการ (VT) ประจำปี 2566 ตามนโยบาย Good Home and Good Health ในการนี้  คุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม  ประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการ ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดฯ โดยมี ผู้บริหาร รพ.ฯ ข้าราชการ รพ.ฯ  เข้าร่วมในพิธีฯ ณ  ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครข้าราชการชุมชน กองเรือยุทธการ (VT) เป็นโครงการความร่วมมือการทำงานกับชุมชนตามพื้นที่เป้าหมายของ กองเรือยุทธการ และ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต ในพื้นที่กองเรือยุทธการอย่างบูรณาการและยั่งยืน เพื่อการดูแลสุขภาพที่อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติ โดยใช้เครื่องมือที่ถูกต้องตามหลักการ และเป็นที่ยอมรับในการดูแล สุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัว  ชุมชน การได้รับความร่วมมือจากชุมชนและการรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนร่วมด้วย ในครั้งนี้ มีอาสาสมัครข้าราชการชุมชนกองเรือยุทธการ เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 120 คน กำหนดอบรมในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2566