บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน 2,500,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์   แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566