วันที่ 26  พฤษภาคม 2566 
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรอบรมที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. จัดขึ้น HA 702 : Team Preparation for Advanced HA 

โดย ผอ.รพ.ฯ ได้ร่วมบรรยายและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "คุณค่า AHA ต่อการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ"  ในประเด็นการนำพาองค์กรของผู้บริหารจนผ่าน AHA หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจในแนวคิดพื้นฐานของ Advanced HA เพื่อพัฒนา รพ.ฯ ในการเข้าสู่การรับรองขั้นก้าวหน้าอย่างมีทิศทาง และในครั้งนี้ สรพ.ได้จัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าว  โดยมีโรงพยาบาลเข้าร่วมจำนวน 10 แห่ง 
และจัดได้ขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26  พฤษภาคม  2566  ณ ห้องประชุมพระศิวะ โรงแรมอัศวิน แกรนด์  คอนเวนชั่น  กรุงเทพมหานคร