วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล (Law & Ethics in Nursing) วิทยากรโดย อาจารย์ ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม ด้านการพยาบาล สาขาการผดุงครรภ์ กรรมการสภาการพยาบาล ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

การประชุมวิชาการกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล (Law & Ethics in Nursing) ในครั้งนี้ จัดโดย องค์กรพยาบาล และคณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการใช้กฎหมายและจริยธรรม จรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพแก่บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึง PDPA และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเวชระเบียน