ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมจัดชุด แพทย์ตรวจรักษาทั่วไป และชุดทันตกรรม  เพื่อสนับสนุน หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 ณ วัดทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 
นำโดย น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ