เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
ข้อปฏิบัติสำหรับการ เข้าเยี่ยมผู้ป่วย
- แสดงผล ATK ก่อนเยี่ยมทุกครั้ง
- เข้าเยี่ยมได้ครั้งละ 1 คน คนละไม่เกิน 15 นาทีเท่านั้น
- เข้าเยี่ยมตามเวลาที่หอผู้ป่วยกำหนด ตั้งแต่ 12.00 - 20.00 น.
- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าเยี่ยม
- ทำความสะอาดมือทุกครั้ง ก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย
-ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจหอบเหนื่อย
และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าเยี่ยมผู้ป่วย
- หากมีประวัติเป็นโควิดสามารถเยี่ยมได้เมื่อเกินระยะ 10 วัน
หลังพบเชื้อ
- กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินี้ เพื่อคนที่คุณรักปลอดภัย
ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2566
สอบถามเพิ่มเติม
038-245735 - 60 ต่อเบอร์โทรหอผู้ป่วย
ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ