วันที่ 11 พฤษภาคม 2566
พล.ร.ต.กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ธีรยุทธ ดาวมุกดา เจ้ากรมจเรทหารเรือ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสการรับการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษส่วนราชการในพื้นที่สัตหีบ โดย น.อ.สรรชัย เลิศวีระศิริกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริหาร เป็นผู้บรรยายสรุปภาพรวมโรงพยาบาล ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้กำหนดหัวข้อการตรวจราชการ 4 สาขา คือ 
1. การกำลังพล 
2. การยุทธการและการฝึกหัดศึกษา
3. การส่งกำลังบำรุง
4. สาขาทางเทคนิค และการ ปคส. 
ผลการตรวจประเมิน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ร้อยละ 93.51