นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชลบุรี” โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง หลักสูตร 126 ชั่วโมง EMT รุ่นที่ 2 และมอบเงินอุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสนับสนุนจำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย “โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับห้องตรวจโรคฉุกเฉิน” และ “โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับหอผู้ป่วย” รวมเป็นเงิน 31,997,300 บาท โดยมี พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566