พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรีอ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นเจ้าภาพดำเนินงานจัดการประชุมฯ เพื่อเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงานในกลุ่มบุคลากร วิชาชีพทันตแพทย์ พยาบาลทันตกรรม และผู้ช่วยการพยาบาล พื้นที่สัตหีบ และภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ การประชุมจัดเป็นแบบทั้งในห้องประชุมและถ่ายทอดทางไกล ผ่านระบบ Cisco Webex ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566