วันที่ 5 เมษายน 2566
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ผู้บริหารโรงพยาบาล และทีมสิทธิการรักษา สำนักงานสิทธิประโยชน์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ สุรทิน มาลีหวล ผู้อำนวยการเขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 6 ระยอง และคณะ ในการเข้าเยี่ยมโรงพยาบาลเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเรื่องการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) การเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ (Claim) การใช้งานโปรแกรม (E-Claim) และ การตรวจสอบการจ่ายชดเชยและการตรวจสอบหลังการจ่ายชดเชย (Audit) การเยี่ยมหน่วยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดชลบุรี