ในวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรีหญิง อำไพวัลย์ สวยสม ประธานศูนย์ปันน้ำใจสาธุ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมเป็นประธานการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี พ.ศ ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ณ วัดราษฎร์สามัคคี (กม.๑๐) ต.พลูตาหลวง จ.ชลบุรี