พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร รพ.ฯ ที่ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ของกรมแพทย์ทหารเรือ 3 ท่าน 
1.น.อ.ภูริศร์ ชมะนันทน์
ทันตแพทย์ดีเด่น
2.น.อ.หญิง สิริรักษ์ สิทธิวุฒิวรพันธุ์
แพทย์ดีเด่นพื้นที่สัตหีบและภูมิภาค
3.นางกัลยา  โพธิสุทธิ์
พนักงานราชการดีเด่นพื้นที่สัตหีบและภูมิภาค