วันที่ 28 มีนาคม 2566
น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ คุณนัยนา วัฒนศรี, คุณเทอดศักดิ์ สินธนา, คุณสุพรรณี อัครเอกฒารินทร์, คุณทัศนีย์ สกุลดำรงค์พานิช และ คุณสมศักดิ์ ราหุล  คณะกรรมการตรวจประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ ในการเยี่ยมประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล เพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Re-Accreditation) ครั้งที่ 5 โดยมี น.อ.ธีระศักดิ์ พิมพ์สวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และทีม นำเสนอระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล และนำเยี่ยมหน่วยเคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาและไวรัสวิทยา จุลชีววิทยา ธนาคารเลือด และ หน่วยอณูชีววิทยา ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.