วันที่ 24 มีนาคม 2566 พล.ร.ต.กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ผู้บริหาร และทีม ให้การต้อนรับ แพทย์หญิง ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการเข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรทุกฝ่ายของโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อย่างต่อเนื่อง