วันที่ 17 มีนาคม 2566
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (Disease Specific Certification หรือ DSC) โดยทีมนำทางคลินิกอายุรเวชกรรม ได้รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรคการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (DSC ACS) และ ทีมนำทางคลินิกสูตินรีเวชกรรม ได้รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค การป้องกันและดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง (DSC PIH) ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 ภายใต้แนวคิด ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ (Synergy for Safety and Well-being) โดยมี แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบฯ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี