วันที่ 9 มีนาคม 2566
น.อ.สรรชัย เลิศวีระศิริกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ทีมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทีมเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง และ ทีมพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.   ให้การต้อนรับ แพทย์หญิง นภวรรณ สินธุวงษ์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และคณะบุคลากร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ในการเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์