วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยสำนักงานแพทยศาสตรศึกษา และคณะอาจารย์แพทย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.  ให้การต้อนรับ ผศ.พญ.ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอาจารย์วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะอาจารย์สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการเข้าเยี่ยมและติดตามบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 28  ปีการศึกษา 2565-2566 จบจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.