รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
กรมแพทย์ทหารเรือ
เปิดลงทะเบียนจองวัคซีน "pfizer ฝาแดง
เข็ม1 และ 2 สำหรับเด็ก อายุ 6 เดือน - 4 ปี
(ระยะห่างเข็ม 1 ห่างจากเข็ม 2 เกิน 1 เดือนขึ้นไป)
ในวันอังคารที่ 7 และ 21 มีนาคม 2566
เวลา 13.00 - 15.00 น.
จุดให้บริการวัคซีน
ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม หมายเลข 5
จำกัดจำนวนวันละ 30 ท่าน