กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม โดย น.อ.หญิง ณิศิรา อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และทีมคลินิกโรคภูมิแพ้ รพ.ฯ ได้จัดอบรมวิชาการเชิงปฎิบัติการเรื่องโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ และการทดสอบภูมิแพ้โดยวิธีสะกิดผิวหนังของคลินิกโรคภูมิแพ้ ให้แก่แพทย์และบุคคลกรในโรงพยาบาลฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยวิทยาการที่ทันสมัย ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดย นพ.ไตรภูมิ สุวรรณเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคจมูกและภูมิแพ้ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา รพ.ศิริราช,  อ.บรรณพัชร์ ปิ่นแก้ว นักวิทยาศาสตร์(ชำนาญการพิเศษ) รพ.ศิริราช และคณะ ณ ห้องภูหลวง หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566