น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ทีมกรรมการชุมชนโรงพยาบาล และทีมพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรค ACS  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (ACS) ในเรือรบหลวงสมรรถนะสูง ให้กับกำลังพล ร.ล.ตากสิน, ร.ล.นเรศวร, ร.ล.รัตนโกสินทร์ และ ร.ล.ภูมิพล โดย พล.ร.ต.วศิน สระสีดา หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำ ผบ.กร.  เป็นประธานเปิดโครงการ และ คุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม ประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการ ให้เกียรติเข้าร่วมฟังบรรยาย ณ  สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566