คุณสันต์ ศุภรสหัสรังสี มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่ออุทิศให้คุณแม่ วันทนีย์ ศุภรสหัสรังสี โดยมี พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง19 ปี  อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566