ประกาศผลสอบคัดเลือกแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตรา ประจำปี ๒๕๖๖
ตัวจริง ๑๓ คน และตัวสำรอง ๑๐ คน  
ผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๓ คน ทั้งตัวจริงและตัวสำรอง 
ยื่นยันผลสอบ ทาง Email : meo.srk.2020@gmail.com ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖  เวลา ๑๒.๐๐ น.
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖