ว่าที่ร้อยตรี สุรพันธ์ เตไชยา มอบเงินบริจาคจำนวน 186,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง19 ปี  อาคารอำนวยการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566