วันที่ 12 มกราคม 2566 
น.อ.หญิง อรัญญา เชยดี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลด้านการจัดการความรู้ : Development of nurse competency in knowledge management 
โดยมี น.ท.ปวัน จันท์แสนโรจน์ หัวหน้าสำนักงานวิจัยและการจัดการความรู้ รพ.ฯ  และ น.ต.หญิง วราภรณ์ ปฏิสังข์ หัวหน้าแผนกวิจัยและการจัดการความรู้ กลุ่มงานบริหารและมาตรฐานการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล เป็นวิทยากร ณ ห้องภูหลวง หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์