วันที่ 28 ธันวาคม 2565
นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และ ประธานอนุกรรมการบ้านพักข้าราชการใน รพ.ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส (BIG Cleaning Day) เพื่อจัดสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านพักข้าราชการในโรงพยาบาล ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ณ บริเวณพื้นที่บ้านพักข้าราชการในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์